FRANCHISE

Think higher to get higher

ABOUT FRANCHISE

Η ανάπτυξη του δικτύου με τη επωνυμία MED SHOP, είναι μία καινοτόμα ιδέα που στηρίζεται στην 20ετή παρουσία της εταιρείας MEDICAL SHOP στο χώρο των ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών. Πρόκειται για μία εταιρεία που εξυπηρετεί με εγγύηση και υπευθυνότητα το νευραλγικό χώρο της υγείας παρέχοντας στους πελάτες τα πλέον καινοτόμα και πρωτοπόρα προϊόντα. Με άξονα την προώθηση σύγχρονων και επαναστατικών βοηθημάτων & μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας η εταιρεία μας φροντίζει διαρκώς, σε στενή συνεργασία με εξειδικευμένους ιατρούς, για την όσο το δυνατόν ποιοτικότερη και ταχύτερη παροχή υπηρεσιών στον ασθενή. Παράλληλα, η αποκλειστική συνεργασία της εταιρείας με οίκους παγκοσμίου κύρους με ηγετικό ρόλο στην έρευνα και παραγωγή βοηθημάτων και μη υλικών εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των πελατών της, με φυσικό επακόλουθο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση καθώς και την ευκολότερη και αποδοτικότερη διαχείριση ενός μεγάλου αριθμού βοηθημάτων. Η ταχέως αναπτυσσόμενη αλυσίδας franchise με την επωνυμία MED SHOP παίζει σήμερα πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική επικράτεια στον τομέα της υγείας σε καίριες ειδικότητες, όπως της Φυσιατρικής, της Ορθοπεδικής, της Νευρολογίας και Αγγειοχειρουργικής, της Γενικής Χειρουργικής καθώς και της Νευροχειρουργικής.

The development of the network by MED SHOP brand is an innovative concept based on 20 years of presence of the company MEDICAL SHOP in the field of medical and orthopedic goods. This is a company that caters to guarantee accountability and the key health professionals providing customers the most innovative and pioneering products. Focusing on the promotion of modern and revolutionary devices & art machinery our company constantly cares, in close cooperation with specialized doctors for possible better quality and faster delivery to the patient. At the same time, the exclusive partnership of the company with world-class companies with a leading role in research and production of devices and non-material ensures optimum support to its customers, with the natural consequence tackle and easier and more efficient management of a large number of devices. The fast growing franchise chain called MED SHOP currently plays a leading role in the Greek territory in the health sector in key specialties such as Physiatrist of Orthopedics, Neurology and Vascular Surgery, General Surgery and of Neurosurgery.

PHILOSOPHY

Πολιτική αρχή της medshop είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των ατόμων με φυσικές και κινητικές δυσκολίες. Πρωταρχικής σημασίας για την medshop αποτελεί η εξυπηρέτηση του πελάτη πριν αλλά και μετά την πώληση. Για το λόγο αυτό, αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών στην Θεσσαλία.

Η φιλοσοφία της εταιρείας βασίζεται σε 6 βασικές αρχές:
 Πρώτη Επαφή
 Ταχεία Ανταπόκριση
 Εκπαίδευση
 Εγγύηση
 Παρακολούθηση
 Ενημέρωση

Political principle of medshop is to improve the everyday life of people with physical and mobility difficulties. Essential to the medshop is the customer service before and after sale. For this reason, it is the largest medical and orthopedic goods company in Thessaly.

The company philosophy is based on six principles:
 First Contact
 Rapid Response
 Training
 Warranty
 Monitoring
 Update

PRODUCTS

Στον εν δυνάμει συνεργάτη- δικαιοδόχο παρέχεται η δυνατότητα να αναπτύξει το δικό του κατάστημα με την επωνυμία medshop με το σύνολο ή μέρος των προϊόντων που εμπορεύεται η μητρική εταιρεία. Πρόκειται για ιατρικά και ορθοπεδικά είδη γενικής. Με άξονα την προώθηση σύγχρονων και επαναστατικών βοηθημάτων & μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας, η μητρική εταιρεία θα φροντίζει διαρκώς, σε στενή συνεργασία με εξειδικευμένους ιατρούς, για την όσο το δυνατόν ποιοτικότερη και ταχύτερη παροχή υπηρεσιών στον ασθενή. Παράλληλα, η αποκλειστική συνεργασία με οίκους παγκοσμίου κύρους με ηγετικό ρόλο στην έρευνα και παραγωγή βοηθημάτων και μη υλικών έχει ως αποτέλεσμα την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση καθώς και την ευκολότερη και αποδοτικότερη διαχείριση ενός μεγάλου αριθμού βοηθημάτων και εξειδικευμένης χρηστικότητας.

In potentially partner- licensee provided the opportunity to develop his own store named medshop with some or all of the products sold by the parent company. These medical and orthopedic goods general. Focusing on the promotion of modern and revolutionary devices & tech machinery, the parent cares constantly in close cooperation with specialized doctors for possible better quality and faster delivery to the patient. At the same time, the exclusive partnership with world class companies with a leading role in research and production of devices and non-material results in effective treatment and an easier and more efficient management of a large number of devices and specific usability.

COST

Το κόστος ανάπτυξης καταστήματος με την επωνυμία medshop, θα εξαρτηθεί από την γκάμα των προϊόντων που επιθυμεί ο δικαιοδόχος να εμπορεύεται και την έκταση του καταστήματος. Το συνολικό κόστος της αρχικής επένδυσης θα διαμορφωθεί βάσει:

 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ- ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
 ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
 ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

The store development costs under the name medshop, will depend on the range of products that the licensee wishes to market and the extent of the store. The total cost of the initial investment will be determined based on:

 PLATFORMA- MANUAL OPERATION – EDUCATION / HOME INVESTMENT
 CONSTRUCTION AND EQUIPMENT STORE
 ACTIONS PROMOTION AND PROMOTION IN LOCAL MARKET
 ACTIONS IMPLEMENTING CORPORATE CULTURE OF THE PARENT COMPANY

Medshop

Medshop is a stylish medical and orthpaedics store.

Find us at

62 Sokratous Street, 41336 Larissa GR

Contact

+30 2410 555220
rehacare@gmail.com

Connect